Privacyverklaring

Caleidoscoop, Postbus 2785 3500 GT  Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.caleidoscoop.nl

Postbus 2785
3500 GT Utrecht

Email: caleidoscoop@caleidoscoop.nl

Tel: +31338200208

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Caleidoscoop verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer (mits opgegeven)

- E-mailadres (mits opgegeven)

- Bankrekeningnummer (mits automatische incasso)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Caleidoscoop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw contributie.

- Verzenden van de Caleidokrant, uitnodigingen en ander verenigingsnieuws.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Caleidoscoop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Caleidoscoop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van jouw persoonsgegevens: 6 maanden na afmelding van je lidmaatschap.

Caleidoscoop verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Caleidoscoop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Op onze website worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caleidoscoop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar caleidoscoop@caleidoscoop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Caleidoscoop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caleidoscoop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  caleidoscoop@caleidoscoop.nl