Privacyverklaring

Vereniging Caleidoscoop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je kunt ons bereiken via mail@caleidoscoop.nl en telefonisch via +31 33 82 00 208.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Als je lid wordt van de vereniging, registreert Caleidoscoop onderstaande persoonsgegevens. Ons externe administratiekantoor (het HOB in Amersfoort) doet de ledenadmistratie en heeft dus ook toegang tot deze gegevens.

  • Voor- en achternaam
  • Woon- en/ of postadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (lidmaatschap gaat via automatische incasso)

Waar gebruiken we deze gegevens voor?

  • Het afhandelen van de jaarlijkse contributie
  • Verzenden van de Caleidokrant, uitnodigingen en ander verenigingsnieuws
  • Om contact met je te kunnen zoeken via e-mail of telefoon om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Website & cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies (cookies geplaatst door derden). Voor analyse van de bezoekersstromen maken we gebruik van Google Analytics. We gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn om in algemene zin onze website te verbeteren en een indruk te krijgen hoe de website functioneert en hoe we als vereniging gevonden worden, maar deze data zijn niet te herleiden tot een persoon. We hebben de opties om een diepte-analyse van bezoekers bij te houden, zo veel mogelijk uitgeschakeld. Wij hebben geen invloed op de gegevens die Google bewaart buiten de aangepaste instellingen. De bewaartermijn voor cookies van Google Analytics: 2 jaar.

Registratie voor het forum

Voor het forum geef je je e-mailadres op en kies je een schermnaam. Voor het forum- en websitebeheer is je IP-adres zichtbaar; dit wordt automatisch geregistreerd door het website-systeem.

Registratie voor het ledendeel

Toegang tot het ledendeel is voorbehouden aan verenigingsleden van Caleidoscoop. Om je aan te melden op het ledendeel, vragen we je om je mailadres, naam en adres. Deze gegevens gebruiken we om in de ledenadministratie te controleren of je lid bent. Forum- en websitebeheer hebben zicht op accounts die geregistreerd worden, inclusief IP-adres.

Geautomatiseerde besluitvorming

Caleidoscoop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Caleidoscoop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijn van jouw persoonsgegevens: 6 maanden na beëindiging van je lidmaatschap.

Wie hebben toegang tot je gegevens?

Caleidoscoop verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (zoals het administratiekantoor) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Caleidoscoop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caleidoscoop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@caleidoscoop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Caleidoscoop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caleidoscoop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mail@caleidoscoop.nl