Sluiting forum Caleidoscoop per 1 juli 2022

Sluiting forum Caleidoscoop per 1 juli 2022

Beste forumgebruiker, beste verenigingsleden, 

Helaas hebben we een vervelend en mogelijk ingrijpend bericht voor jou als gebruiker van het forum. 

We zijn tot de conclusie gekomen dat het (onderhoud van het) forum jammer genoeg niet meer geborgd kan worden binnen Caleidoscoop, en dat we het ook niet meer verantwoord of haalbaar achten om het forum weer op te starten op langere termijn. Dat betekent concreet dat het forum binnenkort definitief zal sluiten, en wel per 1 juli 2022.

In deze brief leggen we uit waarom we tot dit besluit zijn gekomen, wat de mogelijke alternatieven zijn en wat je kunt verwachten als je momenteel van het forum gebruik maakt.

Aanleiding 

In het afgelopen jaar is veel overlegd over het forum, maar kwamen we ook terugkerende problemen tegen, zowel technisch als inhoudelijk. Als gebruiker hebben je daar waarschijnlijk in verschillende mate mee te maken gehad.  

In eerste instantie was het de bedoeling om met een nieuw forum te starten, omdat de website als geheel (waar het forum onderdeel van is) opnieuw gebouwd moet worden. Daarvoor was al op meerdere manieren geprobeerd om het forum gebruiks- en beheervriendelijker te maken. Dat is maar beperkt gelukt, ondanks alle tijd en energie die er in gestoken is, maar ook gezien de kosten die daarvoor zijn gemaakt. Daarnaast werd langzamerhand duidelijk, dat er terugkerende twijfels waren over de haalbaarheid van de vernieuwingen die nodig waren, en ook de sterk uiteenlopende ideeën over wat het forum zou moeten en kunnen bieden, gecombineerd met een chronische onderbezetting van het beheerteam. 

Waarom dit besluit? 

In de loop der jaren heeft het forum een belangrijke functie (gehad) voor mensen die hun eerste stappen zetten op het gebied van lotgenotencontact, maar ook voor mensen die terugkerend gebruik maakten van deze (min of meer anonieme) vorm van contact. Het forum van Caleidoscoop is opgezet in een tijd dat er nog zeer beperkte mogelijkheden waren voor (Nederlandstalige) lotgenoten met een dissociatieve stoornis om met elkaar in contact te komen: slechts een handjevol fora waren hiervoor te vinden. Inmiddels zijn de digitale mogelijkheden legio. Dit plaatst het forum van Caleidoscoop, mede door de benodigde middelen en menskracht die nodig is om dit te beheren, in een ander perspectief.  

Er zijn daarnaast terugkerende problemen en aandachtspunten met betrekking tot het gebruik van het forum. Deze punten zijn niet alleen van recente datum, en ervaren forumgebruikers zullen ze waarschijnlijk herkennen. Enerzijds betreft dat de technische en procesmatige kant van een forum inrichten - dat wil zeggen: hoe zorgen we voor een prettige, relatief beschutte en afgeschermde plek op internet, waar het voor gebruikers duidelijk is wat zij daarvan kunnen verwachten en wat andersom van gebruikers verwacht wordt? Anderzijds betreft het de inhoudelijke beheerkant: dit is altijd een (intensieve) vrijwilligerstaak geweest, en in de loop der jaren hebben we terugkerend geconstateerd dat het erg moeilijk was om opvolging of versterking van het beheer te vinden. Ook zagen we dat er terugkerend conflicten of onvrede ontstonden op of via het forum, die een aanzienlijk beslag legden op de betrokkenen.  

Daarnaast valt het ons op, dat er een inhoudelijke verschuiving is in wat mensen zoeken op het forum. Er zijn steeds meer aanmeldingen die primair aanvullende informatie en erkenning zoeken nadat iemand te horen heeft gekregen of vermoed dat er sprake is van een dissociatieve stoornis. Daarnaast is er een groep gebruikers die via het forum terugkerend steun en contact zoekt, maar waarbij ook de behoefte aan beschutting groter wordt naarmate zij meer schrijven en er dus meer (potentieel) zichtbaar is van hun persoonlijke verhaal. De huidige opzet van het forum leidde terugkerend tot verwarring en een dilemma over welke mate van openheid voor welke groep nog geschikt en haalbaar was. 

Alternatieven 

Dit alles leidt tot de conclusie dat we, mede in het kader van de noodzakelijke volledige herziening van de website, op zoek zullen gaan naar het inbouwen en/ of faciliteren van andere vormen van digitaal, laagdrempelig lotgenotencontact. Een van de vormen waar we aan denken, is het organiseren van bijvoorbeeld frequente chatavonden, maar we zijn ook op zoek naar input van jullie. Op de verschillende behoeften die er zijn, zijn verschillende antwoorden mogelijk. Een deel daarvan zal Caleidoscoop gaan bieden, en voor een deel zullen we gaan verwijzen. 

We zien namelijk dat er buiten Caleidoscoop inmiddels veel alternatieven en mogelijkheden zijn voor lotgenotencontact zoals het forum dat biedt/ bood. Lotgenoten kunnen zelf op allerlei platformen (gratis) een eigen forum starten, er zijn verschillende projecten en platformen en ook via social media en andere websites vinden lotgenoten elkaar. Naast wat Caleidoscoop als vereniging biedt en aan nieuwe activiteiten opstart, zal ze in meer gaan verwijzen naar andere diensten en in die zin meer een wegwijzer worden. We kunnen niet alles zelf bieden, en het lijkt ons in het algemeen ook zinvoller om meer de samenwerking te kiezen dan zelf proberen alle vormen van lotgenotencontact te gaan bieden. Het lijkt er op dat we als vereniging de grootste toegevoegde waarde bieden in het faciliteren van vormen van lotgenotencontact waarbij je elkaar kunt zien of spreken, zowel digitaal als op locatie, maar die geen doorlopend beheer of ondersteuning nodig heeft zoals bij het forum wel het geval was.  

We zullen daarom voor nu verwijzen naar bijvoorbeeld de telefoon als mensen behoefte hebben aan een luisterend oor, (h)erkenning of begrip, en we kijken naar de mogelijkheid van een chat of soortgelijke dienst en gaan verder met de ontwikkeling van on- en offline vormen van lotgenotencontact, bijvoorbeeld in de vorm van wandelgroepen en online themabijeenkomsten. Daarbij kijken we ook naar een alternatief voor de ‘instapmogelijkheid’ van lotgenotencontact zoals het forum dat biedt/ bood, waarbij je min of meer in anonimiteit met anderen van gedachten kunt wisselen en waar je niet noodzakelijkerwijs verenigingslid voor hoeft te zijn. 

Ik maak gebruik van het forum. Wat nu? Waar kan ik terecht? 

Tot 1 juni kun je gebruik maken van het forum. Je hebt dan eveneens de tijd om inhoud van berichten die door jou zijn geplaatst, te bewaren voor eigen gebruik. Ook kun je gedurende die periode via PB en algemene berichten op het forum contact zoeken met andere forumleden met wie je contact wilt blijven houden en reageren op andere delen van het forum. We zullen de PB-functie voor alle gebruikers van het forum activeren om die reden. We begrijpen dat dit voor een deel van de forumgebruikers een mogelijk ingewikkeld voldongen feit is, waar we jullie voor plaatsen, en willen jullie de ruimte bieden om hierover nog te spreken en wanneer nodig en gewenst, af te ronden. 

We zetten ook graag samen met jou andere mogelijkheden op een rijtje, en horen graag welke alternatieven voor jou tegemoet zouden komen aan je behoeften. Mogelijk zijn er tot slot lotgenoten die zelf een forum willen starten en daar de link van willen delen, dan plaatsen we deze graag in de lijst met alternatieven.  

Externe websites/ aanbieders van digitaal (relatief anoniem) lotgenotencontact 

Zelf een forum opzetten kan bijvoorbeeld via www.forum2go.nl  

Toekomst 

Na de aanbesteding van de nieuwe website en bij het herzien van de vormgeving en functies daarvan zullen we actief alle leden van de vereniging betrekken en uitnodigen om met ons mee te denken en kijken naar wat we op de website zullen gaan bieden, en waar we dus in zullen gaan investeren. De verwachting is dat een nieuwe website eind 2022 klaar zal zijn.  

Hoewel we dus het forum als platform niet langer zullen gaan aanbieden, werken we aan zowel onze functie als wegwijzer als aan het aanbieden van meer en andere vormen van lotgenotencontact.  

Contact 

Op het forum zullen twee topics geopend worden: eentje om in gesprek te zijn over wat het voor je betekent dat het forum gaat sluiten, en eentje om na te denken over alternatieve vormen van contact en bij elkaar te zetten waar je terecht kunt.  

Daarnaast zijn we voor reacties op dit besluit bereikbaar via bestuur@caleidoscoop.nl.  

Hartelijke groet, 

Het bestuur van Caleidoscoop