Over Caleidoscoop

Caleidoscoop is de landelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met een dissociatieve stoornis en hun naasten. We zijn een bevlogen en kleurrijke club die grotendeels draait op vrijwilligers, die in de meeste gevallen zelf ook een dissociatieve stoornis hebben (gehad). Zij zetten zich met hart en ziel in om de vereniging draaiende te houden en zodoende voor onze brede achterban relevant en behulpzaam te kunnen zijn. Alle leden vormen samen vereniging Caleidoscoop.

Op deze pagina

Wat is belangrijk voor ons, en wat willen we bereiken?

(H)erkenning vergroten.

Dissociatieve stoornissen zijn vaak ingrijpend en langdurig aanwezig in iemands leven. Er zijn grote individuele verschillen in hoe een dissociatieve stoornis ervaren wordt en hoe (on)zichtbaar dit is. We willen de (h)erkenning vergroten van alle dissociatieve stoornissen, zodat lotgenoten kunnen rekenen op meer begrip en een betere behandeling, zowel op maatschappelijk vlak als in de gezondheidszorg.

Begrip en steun vinden. Werken aan herstel.

Lotgenotencontact is één van de pijlers van onze vereniging, omdat we als geen ander weten hoe steunend en helend het kan zijn om met anderen te praten die je ervaring begrijpen en herkennen. Om een plek te hebben "waar je aan een half woord genoeg hebt". Daarnaast vinden we het belangrijk om herstel en zelfregie te bevorderen, moedigen we lotgenoten en naasten aan om te doen wat voor hen belangrijk en zinvol is in hun leven. Leren leven en omgaan met langdurige of frequente dissociatie kost vaak tijd en is niet altijd makkelijk, maar wel degelijk mogelijk.

Behandelmogelijkheden uitbreiden en verbeteren.

De meeste mensen met een dissociatieve stoornis hebben professionele hulp of andere vormen van ondersteuning nodig, gedurende korte of langere tijd. Op dit moment schiet de zorg voor mensen met een dissociatieve stoornis in veel gevallen tekort, vaak door wachtlijsten of het ontbreken van specialistische kennis en ervaring. Het is daarom essentieel dat er in de ggz voldoende gespecialiseerde behandelaars en geschikte therapievormen komen. Dit vraagt om het vergroten van kennis en vaardigheden bij professionals. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor beleidsmakers, die ggz-professionals de ruimte kunnen geven zich te verdiepen en hen ook te stimuleren deze doelgroep te helpen. Daarnaast is het nodig dat er in de eerstelijnszorg (waaronder huisartsen en praktijkondersteuners) basiskennis is over dissociatie en dissociatieve stoornissen, zodat de problematiek eerder herkend wordt en er gericht verwezen kan worden naar gepaste en gewenste vormen van zorg en ondersteuning.

Wat doen we?

We bieden een luisterend oor, contact en informatie aan zowel lotgenoten, naasten als geïnteresseerden.

 • Individueel contact met ervaringsdeskundige vrijwilligers
  • Lotgenoten- en informatielijn (Caleidofoon)
  • Mailcontact
 • Groepsgewijs lotgenotencontact
  • Wandelgroepen
  • Lotgenotengroepen op locatie, zogenaamde regiogroepen
  • Online lotgenotengroepen
  • Meetings (via het ledendeel van de website)
  • Naastenbijeenkomsten (in ontwikkeling)
 • Online themabijeenkomsten, met steeds wisselende thema's waarbij we verschillende doelgroepen bedienen. Leden kunnen gratis deelnemen of krijgen korting.
 • Landelijke ontmoetingsdagen, één of twee keer per jaar. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom bij een ontmoetingsdag.

We geven informatie en kunnen ervaringskennis en klinische informatie over dissociatieve stoornissen met elkaar verbinden.

 • We geven voorlichting, zowel online als op locatie, aan onder meer studenten, professionals in de zorg en anderen die te maken hebben met mensen met een dissociatieve stoornis.
 • De website bevat uitgebreide, genuanceerde informatie over dissociatieve stoornissen en aanverwante onderwerpen.
 • Leden kunnen kosteloos boeken bij ons lenen over dissociatie en aanverwante onderwerpen, zodat zij zich kunnen informeren en ontwikkelen
 • Via social media, de nieuwsbrief en ons ledenblad (Caleidokrant) houden we zowel leden als andere geïnteresseerden op de hoogte

We behartigen de belangen van mensen met een dissociatieve stoornis

 • Samenwerken met andere organisaties, onder meer MIND.
 • Voorlichting geven aan professionals in de GGZ en andere hulpverlenende instanties en op scholen
 • Projecten opzetten of aan bestaande projecten deelnemen.
 • Actieve deelname bij het realiseren van de zorgstandaard dissociatieve stoornis en de zorgstandaard psychotrauma

Hoe ziet onze organisatie er uit?

Vrijwilligersteam

Momenteel zijn er ongeveer 25 vrijwilligers actief, die uiteenlopende taken uitvoeren, van redactie en voorlichting tot bestuurswerk. We hebben geen kantoorpand, maar werken voornamelijk digitaal. De meeste taken worden uitgevoerd door vrijwilligers, die actief zijn in één of meer werkgroepen of zelfstandige taken doen. Enkele taken worden uitgevoerd door betaalde, externe krachten (zoals het administratiekantoor en de vormgever). Daarnaast zijn er twee onafhankelijke organen: de algemene ledenvergadering (die wordt gevormd door alle verenigingsleden) en de klachtencommissie.

Eens per maand is er een vrijwilligersoverleg voor alle actieve vrijwilligers, waar we bijpraten en kijken hoe het met alle werkgroepen en vrijwilligerstaken staat. Of we verdiepen ons in een specifiek thema, bijvoorbeeld omdat dit belangrijk is voor ons (vrijwilligers)werk of voor de ontwikkeling van de vereniging. Doordat we een relatief kleine vereniging zijn, zijn de onderlinge lijntjes kort en hebben we een platte organisatiestructuur.

Wil jij ons team komen versterken? We horen graag van je! Hier vind je onze vacatures, maar je kunt ons ook gewoon een berichtje sturen - we plannen dan graag een kennismakingsgesprek met je via Teams.

Bestuur

Het bestuur van Caleidoscoop bestaat momenteel uit drie vrijwilligers. We willen dat graag weer uitbreiden naar een bestuursteam van vijf mensen. We zijn vooral bezig om de vereniging meer stabiliteit te bieden en de vereniging toekomstbestendig te maken, onder meer door het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid en het herzien van ons huishoudelijk reglement, de statuten en het ontwikkelen van (in)werkprocessen in werkgroepen. De verwachte oplevering van de nieuwe website inclusief nieuwe huisstijl zal eind 2022 zijn, en is tevens een symbolische markering voor de groei die Caleidoscoop aan het doormaken is naar een professioneler organisatie, met behoud van haar eigenheid. Meer over deze ontwikkelingen vind je op de site, in de jaarverslagen en in andere ledencommunicatie.

 • Voorzitter: Henriëtte
 • Penningmeester: Florence
 • Interim-bestuurslid: Antoinette

Het bestuur legt minstens één keer per jaar verantwoording af aan alle leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV), maar ook tussendoor overleggen we wanneer nodig en hebben we op verschillende manieren contact met zowel de vrijwilligers als met de leden. Wil je ons mailen? Stuur dan een berichtje naar bestuur@caleidoscoop.nl.

Oprichting en ontwikkeling van Caleidoscoop

Caleidoscoop is opgericht op 6 mei 1994. Ze richtte zich lange tijd primair op lotgenoten met de diagnose DIS en bood zij daarvoor lotgenotengroepen en telefonische lotgenoten- en informatielijn. De afgelopen jaren ontwikkelen we ons nadrukkelijker als patiëntenvereniging voor alle dissociatieve stoornissen. In 2019 vierden we ons 25-jarig jubileum met een groot symposium. In 2024 hopen we ons dertigjarig bestaan te kunnen vieren - misschien ben jij er dan ook bij?