Belangenbehartiging

Caleidoscoop komt op voor de rechten en belangen van mensen met een dissociatieve stoornis. Dit kan zowel direct en persoonlijk zijn, als indirect en op beleidsniveau. Daarnaast werken we graag samen met andere organisaties die de belangen van cliënten in de GGZ behartigen, of als het onderwerpen betreft die gerelateerd zijn aan ons kernonderwerp; denk daarbij aan psychotrauma (in het bijzonder vroegkinderiljke traumatisering en CPTSS) en het belang van goede zorg voor mensen met complexe en langdurige psychische problematiek. Op welke terreinen zijn we zoal actief?

Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen

De zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen is gepubliceerd. Caleidoscoop vertegenwoordigde het cliëntperspectief tijdens de totstandkoming van deze zorgstandaard.
> Lees hier het persbericht van Akwa GGZ en onze motiviatie en overwegingen ten aanzien van de autorisatie.
> Hier vind je de zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen.

Zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen

De zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen is in 2020 goedgekeurd. Caleidoscoop is als belangenbehartiger van het cliëntperspectief ook bij deze zorgstandaard betrokken geweest.
> Hier vind je de zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen.

Locale of individuele belangenbehartiging

Op verzoek helpen we lotgenoten/ cliënten, bijvoorbeeld wanneer specialistische behandelcentra stoppen (dit was in de afgelopen jaren enkele keren het geval) en behandeling plots worden stopgezet. Verwijzing naar deskundige behandelaren geeft vaak problemen omdat het aanbod (zeer) beperkt is en er lange wachtlijsten zijn.

Contact behandelcentra (hoog)specialistische zorg voor complex trauma en/ of dissociatieve stoornissen

Momenteel zijn er nog steeds te veel leden uit onze achterban die op wachtlijsten staan, geen passende zorg kunnen krijgen en/ of behandeld worden door professionals die onvoldoende geschoold zijn in het diagnostisceren, herkennen en behandelen van dissociatieve problematiek. We zijn daarom graag in gesprek met behandelcentra over hoe de zorg nu geregeld is en hoe deze verbeterd kan worden.