De wachttijd actie - Wil jij ook betere behandeling voor jeugdtrauma

 

 

Actie: Wachtlijsten in de GGZ, meld dit!

Waarom?

De traumabehandeling van vroegkinderlijk getraumatiseerde volwassenen is al langer een van de grootste knelpunten in de geestelijke gezondheidszorg.

In kwaliteit door het niet beschikbaar zijn van gekwalificeerde en bewezen effectieve behandelinterventies, en door onvoldoende geschoolde therapeuten en hulpverleners. In kwantiteit door het gebrek aan behandelmogelijkheden en lange wachtlijsten. Een zoektocht van 20 jaar naar passende (trauma-)behandeling is niet ongebruikelijk, zo deze al gevonden wordt. Met als resultaat een chronisch ziektebeloop, een toename van de ernst van de psychische, somatische en maatschappelijke problemen en een afname van de kwaliteit van leven. Anno 2017 is deze situatie niet veranderd, deze lijkt zelfs te verslechteren. Mensen met een achtergrond van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering, merken dagelijks hoe hoog de nood is. Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT) schreef eind 2015 een brief aan de Tweede Kamer met het dringend verzoek de behandelmogelijkheden substantieel te verbeteren. Hier is nog onvoldoende mee gedaan.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzocht een marktscan te verrichten naar wachttijden bij GGZ organisaties evenals bij vrijgevestigde praktijken. De uitkomsten van de marktscan en daarmee de wachttijden in de GGZ zijn hiermee belangrijk speerpunt voor het GGZ beleid van VWS in 2017.

De marktscan verschijnt in het eerste kwartaal 2017. Niet alleen VWS, maar ook Zorgverzekeraars moeten beter inzicht krijgen in de wachttijden voor hun verzekerden stelt Schippers. Zorgverzekeraars sporen daarom hun verzekerden en zorgverleners aan om zich te melden bij de zorgverzekeraar wanneer de wachttijd te lang is.

Schippers vraagt aan alle behandeling zoekende GGZ – cliënten, om wachttijden te melden bij de zorgverzekeraar en NZa zodat VWS en zorgverzekeraars een goed zicht krijgen op de problematiek. 

De cliënt kan dat zelf doen maar kan ook een ander verzoeken dit in zijn of haar naam te doen.

Ook vraagt Schippers individuele behandelaren en organisaties die met wachttijden geconfronteerd worden melding te doen bij de zorgverzekeraar(s) en NZa.

NZa brengt haar rapport eerste kwartaal 2017 uit.

Dat noodzaakt niet alleen snel te handelen maar ook om VWS, NZa en Zorgverzekeraars op de hoogte te stellen dat betrokken organisaties de actie voeren.

Ondersteun de ‘wachttijden’ actie!

  • Meld zelf bij uw zorgverzekeraar en de Nza dat u of een familielid/vriend op een wachtlijst staat of dat er onvoldoende geschikte hulp beschikbaar is. Hoe meer meldingen, hoe meer we zullen opvallen als groep!
  • Vraag of u het pamplet op mag hangen in de wachtkamer van uw behandelaar.
  • Laat zoveel mogelijk vertrouwde mensen uit uw nabije kring ook melden.

Wat kunt u doen als u moet wachten?

U kunt uw zorgverzekeraar vragen om bemiddeling voor een plek. Uw zorgverzekeraar heeft een zorgplicht.  De zorgverzekeraar moet zorgen dat u tijdig de zorg krijgt waar u recht op heeft.

Moet u langer wachten dan de Treeknorm, (zie bijlage) dan is uw zorgverzekeraar zelfs verplicht om te bemiddelen.

Indien u langer dan de Treeknorm moet wachten, dan kunt u dit melden bij het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit: https://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/.

Ook als u geen geschikte behandeling kunt krijgen, kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Algemene informatie over wachttijden in de ggz vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) https://www.nza.nl/publicaties/nieuws/Consument-meld-wachttijden-in-de-ggz-bij-je-verzekeraar/.

Bijlage:

 

  1. Regels voor een maximum wachttijd.
  2. Hulp bij het melden bij de NZa?
  3. Klachtenformulier van je zorgverzekeraar

1.  Regels voor een maximum wachttijd.

 

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over maximaal aanvaardbare wachttijden per zorgsector. Dit worden ook wel Treeknormen genoemd. Het gaat hierbij om wachttijden voor niet spoedeisende hulp. Als u spoedeisende hulp nodig heeft, dan kunt u direct terecht. De Treeknormen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn als volgt:

 

   Aantal weken tussen moment dat u belt en de eerste afspraak   : 4 weken

   Aantal weken tussen de eerste afspraak en diagnose                    : 4 weken.

   Aantal weken tussen de diagnose en begin van de behandeling : 6 weken

Ook dient de ggz-instelling of vrijgevestigde praktijk aan te geven of er bij een bepaalde diagnose sprake is van een wachttijd die langer is dan de gemiddelde wachttijd.

GGz-instellingen maar ook vrijgevestigde psychologen en psychiaters zijn verplicht om de wachttijden op hun website te plaatsen.

2. Melden bij de NZa: Directe link naar het meldformulier: https://meldformulier.nza.nl/

    Hulp nodig? Naar website deelnemers:  https://www.caleidoscoop.nl/

                                                                            http://revief.nl/

                                                                            http://strakxisnu.nl/

 

3. Klachtenformulier van je zorgverzekeraar (alfabetisch):

 

·      Zorgkantoor Friesland: http://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/wat-doen-wij-voor-u/clientondersteuning.aspx

·      Zorgverzekeraar VGZ: https://www.vgz.nl/zorgadvies/persoonlijk-advies/zorgadvies-of-wachtlijstbemiddeling-aanvragen?sessionId=a142973d-b179-4bff-b7a6-de746e46c122